Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Как се сключва брачния договор?

Как се сключва брачния договор?

facebook thumb

Процедурата има 2 етапа: 

Първи етап: 

       ● Нотариусът трябва да удостовери датата и съдържанието на брачния договор, 

        ● да го впише в нотариалните книги и

        ● да издаде Удостоверение, което съдържа:

         -  информация за датата на сключване на договора,

         - регистрационния му номер му в нотариалните книги, както и

               - номера на Нотариуса в нотариалната камара 

            Втори етап: 

    (Даване на публичност на договора чрез вписването му в два регистъра – Регистъра на имуществените отношения на съпрузите /РИОС/ и Имотния регистър – и двата регистъра се водят от Агенцията по вписванията. РИОС е публичен.)

        За втория етап от процедурата е от значение 

                                       дали сключването на брачен договор 

    а) предхожда гражданския брак 

        или 

    б) се извършва по време на брака

    а) Когато сключването на брачен договор предхожда встъпването в граждански брак: 

    Съпрузите предоставят на длъжностното лице по гражданско състояние в общината, където ще се сключи брака: 

        - писмена декларация за избора на договорен режим за регулиране на имуществените отношения между тях;

        - удостоверението, издадено от нотариуса;

        - две заверени копия на самия брачен договор.

     Данните от удостоверението на Нотариуса се вписват в акта за граждански брак. 

       След това по служебен ред длъжностното лице по гражданското състояние (въз основа на уведомлениевписва брачния договор в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите, който се води от Агенцията по вписванията. Уведомлението се изпраща незабавно до териториалното звено на Авп, в района който се намира общината. 

        Брачните договори, с които се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим 

        имат прехвърлително действие 

    и се вписват в Имотния регистър към  Агенцията по вписванията от Нотариуса. 

    За целта съпрузите му представят 

          удостоверението за сключване на граждански брак, след което Нотариусът следва още същия ден, в който е получил удостоверението за сключване на гр. брак 

        да заяви вписването в Имотния регистър.

    б) Малко по-различна е процедурата, когато сключването на брачен договор  е по време на брака: 

    В този случай удостоверението, издадено от Нотариуса, и екземпляри от брачния договор се представят в общината, за да се направи отбелязване в акта за сключване на граждански брак, 

    както и

     за да бъде вписан договора от длъжностното лице по гражданското състояние в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Авп.

        Ако с договора се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, Нотариусът, който удостоверява подписите и съдържанието, е длъжен да го представи за вписване в Имотния регистър в деня на нотариалното удостоверяване (т.е. на подписване на договора.)